ly xinh nhấtCHÚ “KHỦNG LONG” TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ

Giá trị cốt lõi Dinos Technology hướng tới 2022

01. TÔN TRỌNG

 • Không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ.
 • Chấp nhận mọi người như họ vốn có.
 • Tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình.

02. ĐỔI MỚI

 • Không ngừng học hỏi.
 • Nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.
 • Tiếp thu các phương thức quản trị/kinh doanh mới.

03. ĐỒNG ĐỘI

 • Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.
 • Chung một mục tiêu chung ” Không một ai bị bỏ lại <3″.

04. CHÍ CÔNG

 • Nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên.

05. GƯƠNG MẪU

 • Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh Thần Khủng Long .

06. SÁNG SUỐT

 • Tầm nhìn xa và tính quyết đoán.